Skolebestyrelsen, Sct. Jacobi Skole

Skolebestyrelsen på Sct. Jacobi Skole består af 7 forældre, 2 medarbejdere og 2 elever. På møder deltager også skolens ledelsesteam.

z1n1v2og

Udvalgte principper

Principper den fleksible skole

 1. Sct. Jacobi skole er opdelt i 3 afdelinger – indskolingen, mellemtrinnet og over­bygningen.
 2. Lærerne har hovedparten af deres undervisning i en afdeling.
 3. Lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i.
 4. Under hensyntagen til lærernes faglige kompetence varetages så mange fag som muligt i en klasse/afdeling.
 5. Lærerne tilrettelægger, planlægger og evaluerer undervisningen i henholdsvis klasseteam, årgangsteam og afdelingsteam.
 6. Klasseteamene opdaterer jævnligt Meebook og AULA. Der udsendes jævnligt informa­tions-/nyhedsbreve til forældrene omhandlende faglige forløb, skema­ændringer, sociale tiltag m.v. Forældre forventes at være på AULA 2-3 gange ugentligt.

Principper for den gode overgang

I samarbejde med Alslev Skole har vi udarbejdet nogle rammer for, hvordan vi kan skabe en god overgang for alle ele­ver.

Der gives mulighed for, at elever fra Alslev Skole og elever fra Sct. Jacobi Skole kan lære hinanden at kende, inden de føres sammen i nye klasser på 7. årgang.

Mål for den gode overgang:

 • At skabe trygge rammer med de bedst mulige betingelser for eleven mht. triv­sel, læring og udvikling.
 • At elever fra begge skoler får kendskab til kommende klassekammerater og de ”nye” voksne samt stifter bekendtskab med de kommende fysiske rammer.
 • At skabe grobund for et godt samarbejde mellem forældrene og Sct. Jacobi skole.

Princip for Klassedannelse og forældresamarbejde

Klassedannelsen er en professionel afgørelse. De afgivende lærere på 6. årgang mø­des og sammensætter nogle nye og homogene 7. klasser.

Der tages bl.a. hensyn til følgende:

 • Kønsfordeling
 • Adfærd/opførsel
 • Faglighed

Det gode forældresamarbejde

 • Forældrene på 6. årgang indkaldes til et orienteringsmøde ang. kommende 7. år­gang. Her informerer ledelsen på Sct. Jacobi Skole om skolens værdigrundlag og holdninger. Endvidere bliver der mulighed for at se skolens fysiske rammer. Mødet afholdes i februar/marts.

Principper for ekskursioner og lejrskoler

 • Skolen skal inddrage og opsøge det omgivende samfund, som en del af undervis­ningen.
 • Ekskursioner og lejrskoler er undervisning udenfor skolens område, og skal have faglige, pædagogiske, sociale og praktiske mål og aktiviteter.
 • Ekskursioner og lejrskoler er en integreret del af undervisningen, og er derfor ob­ligatorisk for alle elever. Skolerejser er et alternativ til den almindelige un­dervisning.
 • Ekskursioner, lejrskoler og skolerejsers form og indhold tilrettelægges af sko­lens ansatte i samarbejde med elever under hensyntagen til elevernes alder og baggrund, formålet med turen samt de økonomiske muligheder.
 • Udgifter som er et led i turen (transport, logi, entre m.v.) dækkes af skolen. Der kan opkræves 80 kr. pr. elev pr. dag til dækning af kost.
 • Øvrige udgifter, som skolen ikke er forpligtet til at afholde, skal afholdes af foræl­dre, elever eller en evt. klassekasse. Disse udgifter kunne f.eks. være en is eller sodavand m.v.

Skolebestyrelsen

Dennis Bjørn Krogh-Meyer

Formand

Anders Heith Henriksen

Næstformand

Lisbeth Maegaard Andersen Jørgensen

Forældrevalgt

Lotte Jørgensen

Forældrevalgt

Martin Spangsberg Uhre

Forældrevalgt

Niels Bomholt

Forældrevalgt

Bjarne Østergaard Olsen

Forældrevalgt

Camilla Vig Jensen

Medarbejdervalgt

Dorthe Mikkelsen

Medarbejdervalgt

Christine Marie Nørby Jensen

Elevvalgt

Magnus O Connor Vig Jensen

Elevvalgt

Kjeld Mathiasen

Skoleleder

Referater

Referater fra skolebestyrelsesmøder på Sct. Jacobi Skole

Her kan man læse referater fra møderne i indeværende skoleår.

yNgIJyZA

Vil du høre mere?

Hvis du vil høre mere om skolen, så tag kontakt til skolens kontor i åbningstiden.

HcIxQsUA